Zasady używania tytułu i godła

Marka Godna Zaufania
Zasady używania tytułu i godła Marka Godna Zaufania 2018

  1. Laureaci badania Marka Godna Zaufania, przeprowadzonego przez magazyn „My Company Polska”, otrzymują prawo do posługiwania się tytułem Marka Godna Zaufania 2018 w prowadzonej komunikacji zewnętrznej, włączając w to: kampanie reklamowe, w szczególności szeroko rozumiane materiały reklamowe i marketingowe, druki promocyjne (plakaty, broszury, materiały w punktach sprzedaży, firmowe newslettery, roczne raporty itd.), informacje prasowe, strony internetowe, produkty (etykiety, naklejki, kartony przewozowe, opakowanie produktu).
  2. Laureaci mogą używać tytułu Marka Godna Zaufania 2018 – „My Company Polska” tylko w kategorii, w której został im ten status nadany.
  3. Używanie tytułu i znaku graficznego, tj. godła, Marka Godna Zaufania 2018 – „My Company Polska” jest nieodpłatne. Laureaci mogą używać ww. tytułu w materiałach promocyjnych na terenie Polski oraz za granicą.
  4. Laureaci mogą używać tytułu i godła Marka Godna Zaufania 2018 – „My Company Polska” dożywotnio, pod warunkiem precyzyjnego wskazania w komunikacji roku, w którym został im ten tytuł nadany.
  5. Poprawki i zmiany w projekcie godła – zarówno w warstwie graficznej, jak i tekstowej – są niedozwolone. Podczas prezentacji godła wszystkie inne elementy graficzne powinny być oddalone od niego o minimum 5 mm. Godło nie może być przykryte innymi elementami graficznymi oraz nie może być prezentowane w części.
  6. Laureaci nie mogą używać godła w sposób niezgody z zasadami etyki biznesowej, a zwłaszcza w powiązaniu z rywalizującymi markami lub ich produktami.
  7. Laureaci pragnący używać godła muszą przedstawić Tarsago Polska odpowiednie kopie lub/i materiały w celu autoryzacji. Tarsago Polska zobowiązuje się do niezwłocznej odpowiedzi po otrzymaniu takich wniosków, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku. Firma Tarsago Polska nie jest odpowiedzialna w żadnym wypadku za kontekst użycia godła oraz otoczenie, w jakim godło może być prezentowane przez zwycięskie marki.
  8. Tarsago Polska nie jest zobowiązany do zapewniania dodatkowych korzyści zwycięskiej marce (markom).
  9. Pełne wyniki badania Marka Godna Zaufania 2018 zostaną opublikowane w magazynie „My Company Polska” nr 6/2018 (data ukazania się magazynu na rynku: 30 maja 2018 r.).
  10. Laureaci badania Marka Godna Zaufania 2018 mogą posługiwać się tytułem Marka Godna Zaufania 2018 – „My Company Polska” oraz wykorzystywać godło w prowadzonej komunikacji zewnętrznej od 30 maja 2018 r.