Regulamin używania loga

i godła Marka Godna Zaufania 2019

 1. Laureaci badania Marka Godna Zaufania, przeprowadzonego przez magazyn „My Company Polska”, otrzymują prawo do posługiwania się tytułem Marka Godna Zaufania 2019 w prowadzonej komunikacji zewnętrznej, włączając w to:
  • kampanie reklamowe, w szczególności szeroko rozumiane materiały reklamowe i marketingowe,
  • druki promocyjne (plakaty, broszury, materiały w punktach sprzedaży, firmowe newslettery, roczne raporty, itd.),
  • informacje prasowe,
  • strony internetowe,
  • produkty (etykiety, naklejki, kartony przewozowe, opakowanie produktu).
 2. Używanie tytułu Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska” jest nieodpłatne. Laureaci mogą używać ww. tytułu w materiałach promocyjnych na terenie Polski oraz za granicą.
 3. Laureaci mogą używać tytułu Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska” tylko w kategorii, w której został im ten status nadany.
 4. Użycie znaku graficznego, tj. godła Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska”, jest nieodpłatne.
 5. Laureaci mogą używać tytułu i godła Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska” dożywotnio, pod warunkiem precyzyjnego wskazania w komunikacji roku, w którym został im ten tytuł nadany.
 6. Poprawki i zmiany w projekcie godła – zarówno w warstwie graficznej, jak i tekstowej – są niedozwolone. Podczas prezentacji godła wszystkie inne elementy graficzne powinny być oddalone od niego o minimum 5 mm. Godło nie może być przykryte innymi elementami graficznymi oraz nie może być prezentowane w części.
 7. Laureaci nie mogą używać godła w sposób niezgody z zasadami etyki biznesowej, a zwłaszcza w powiązaniu z rywalizującymi markami lub ich produktami.
 8. Laureaci pragnący używać godła muszą przedstawić Tarsago Polska odpowiednie kopie lub/i materiały w celu autoryzacji. Tarsago Polska zobowiązuje się do niezwłocznej odpowiedzi po otrzymaniu takich wniosków, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do odrzucenia każdego wniosku. Firma Tarsago Polska nie jest odpowiedzialna w żadnym wypadku za kontekst użycia godła oraz otoczenie, w jakim godło może być prezentowane przez zwycięskie marki.
 9. Tarsago Polska nie jest zobowiązany do zapewniania dodatkowych korzyści zwycięskiej marce (markom).
 10. Tarsago Polska może przekazać godło również domom mediowym i agencjom PR obsługującym zwycięską markę (marki).
 11. Pełne wyniki badania Marka Godna Zaufania 2019 zostały opublikowane w magazynie „My Company Polska” 6/2019, który ukazał się na rynku: 30 maja 2019 r.
 12. Laureaci badania Marka Godna Zaufania 2019 mogą posługiwać się tytułem Marka Godna Zaufania 2019 – „My Company Polska” oraz wykorzystywać godło w prowadzonej komunikacji zewnętrznej od 30 maja 2019 r.